Houston, Texas USA(266 bài đăng)

⍟ Quý vị đang xem những tin được đăng tại Houston, Texas USA
⍟ Để thay đổi khu vực vui lòng chọn bên dưới và nhấn nút ĐỔI
Houston
ĐỔI
Danh Tran
@DanhLan84
1 Post

Dạy kèm Toán

Thời gian đăng: 08/27/2021 12:20 PM
NW Houston, Texas
Danh Tran, Ph.D in Maths
Giảng viên nhiều kinh nghiệm , nhận dạy kèm Tóan trung và đại học ̣(SAT, Calculus, Linear Al;gebra...)
Liên Lạc: Phone: 832-367-3739
Email: minhkim8590@gmail.com
Thông tin thêm
Phân loại:Có dịch vụ
Offer:Dạy học
Các dịch vụ
  • ◯ Các dịch vụ khác