Yen Nguyen
@ynguyen
2 Post

Cần người trông người lớn tuổi

Thời gian đăng: 10/21/2020 01:03 AM
Cần người trong 1 người lớn tuổi và giúp dọn dẹp. Bao ăn ở. Trả tiền mặt hàng tuần. L/L: 760-207-5811 Yến
Thông tin thêm
Phân loại:Cần dịch vụ
Offer:$1,500/tháng
  • ◯ Giữ người già